Fundusze Europejskie
Rzeczpospolita Polska
Śląskie
Unia Europejska

Choroby przewlekłe

Tytuł projektu

Rehabilitacja osób z chorobami przewlekłymi układu kostno-stawowego i mięśniowego – pacjentów z Poradni PrewReh w Rydułtowach sposobem na powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia

Nazwa beneficjenta

Zawisz Ryszard Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej „PrewReh”

Źródło finansowania projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Regionalne kadry gospodarki opartej nawiedzy, Działanie:8.3. poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy, Poddziałanie: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej;

Wartość projektu

1 269 876,00 PLN

Dofinansowanie

1 117 490,88 PLN w tym wkład UE: 1 079 394,60 PLN, Budżet Państwa 38 096,28 PLN

Okres realizacji

2019.12.01 – 2023.03.31

Opis projektu

Celem głównym jest powrót do pracy i utrzymanie zatrudnienia osób z przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego poprzez uczestnictwo w indywidualnym planie rehabilitacji i działaniach edukacyjnych w terminie do 31.03.2023 r. Grupą docelową będzie także kadra medyczna- 8 osób, która odbędzie szkolenia podnoszące ich kompetencje.

Grupa docelowa
To grupa 750 osób (450 kobiet i 300 mężczyzn) powyżej 50 roku życia (50 do 59 roku życia w przypadku kobiet oraz 50 do 64 roku życia w przypadku mężczyzn) z przewlekłymi chorobami układu kostno-stawowego i mięśniowego. Są to mieszkańcy miasta Rydułtowy oraz okolic. Są to osoby aktywne zawodowo lub deklarujące gotowość do podjęcia zatrudnienia po ukończeniu uczestnictwa w projekcie.
Uczestnicy
Uczestnikami projektu mogą być osoby, spełniające łącznie następujące kryteria:
 • zamieszkują i/lub pracują na terenie województwa śląskiego, w szczególności na terenie miasta Rydułtowy oraz okolic,
 • ukończyły 50 rok życia i w przypadku kobiet nie ukończyły 60 roku życia, a w przypadku mężczyzn nie ukończyli 65 roku życia,
 • są zatrudnieni lub deklarują chęć podjęcia lub powrotu do pracy,
 • kwalifikują się do leczenia przewlekłych chorób kości, stawów oraz mięśni,
 • przez ostatnie 6 miesięcy od daty rozpoczęcia udziału w projekcie nie korzystały ze świadczeń rehabilitacyjnych finansowanych ze środków NFZ, ZUS, KRUS, PFRON z powodu ww. jednostek chorobowych,
 • nie uczestniczą w innym programie terapeutyczno-rehabilitacyjnym dotyczącym przewlekłych chorób kości, stawów oraz mięśni.
 • nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do terapii ambulatoryjnej.
Zaplanowane działania w projekcie
 • 15 dni rehabilitacji realizowanej zgodnie z indywidualnym planem rehabilitacyjnym
 • trzy wizyty lekarskie u specjalisty w dziedzinie rehabilitacji medycznej, w tym ostatnia w terminie 2 miesięcy od zakończenia indywidualnego planu rehabilitacji
 • dwie porady fizjoterapeutyczne
 • uczestnictwo w zajęciach edukacji zdrowotnej, edukacji żywieniowej i psychoedukacji.
REKRUTACJA

Rekrutacja do projektu odbywa się w sposób ciągły, począwszy od dnia 1 grudnia 2019 r.

Biuro projektu

Rydułtowy, ul. Strzelców Bytomskich 8/7 tel. 32 4575 547

Osoba kontaktowa

Ryszard Zawisz , Ewa Pawelec

E-mail

prewreh@neostrada.pl

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o pobranie Formularza zgłoszeniowego i po jego wypełnieniu dostarczenie go do Biura Projektu, bądź wysłanie zeskanowanego dokumentu mailem. W drugim przypadku, oryginał formularza musi zostać dostarczony do Biura Projektu w dniu rozpoczęcia udziału.

Dokumenty rekrutacyjne (wymagane projektem):
 1. Formularz zgłoszeniowy (jak wyżej)
 2. Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 4. Oświadczenie o statusie na ryku pracy
 5. Umowa uczestnictwa w projekcie
Dokumentem obowiązującym jest REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE, dostępny na stronie internetowej NSZOZ PREWREH i w Biurze projektu.

Szybki kontakt

+48 32 457-55-47
prewreh@neostrada.pl
Strzelców Bytomskich 8/7
44-280 Rydułtowy

TUV-NORD